Процедура за закупуване на имот от строител

1. Избор на имот
2. След избора на имота се заплаща сума за резервация от 1000-2000 евро - тази сума е включена в покупната цена и остава при строителя. Обектът се премахва от продажба за срок до 30 дни, цената е фиксирана.
3. Между купувача и фирмата строител се подписва предварителен договор. Предварителният договор за покупко-продажба  описва подробно основните условия и параметри на сделката: местоположението и пълното описание на обекта, цена, форми и условия на плащане, права и задължения на продавача и купувача, неустойки от двете страни за изпълнение на задълженията и различни допълнителни условия по споразумение.
4. В рамките на 30 дни след извършване на резервационната сума купувачът трябва да заплати сумата от 30% до 50% от общата стойност на имота, като процентът се определя от строителя в зависимост от срока и начина на плащане, предложен от купувача. (Ако следващото плащане не бъде получено в рамките на 30 дни след извършване на резервационната сума и купувачът не започне допълнителни преговори с продавача, договорът се счита за прекратен, резервационната сума остава на продавача като неустойка за неизпълнени задължения от страна на купувача)
5. Следните плащания се извършват в съответствие със споразуменията между продавача и купувача, посочени в предварителния договор, те могат да бъдат различни, винаги е възможно да се договори план за вноска с строителя, в някои случаи достига период от 1,5 години до 5 години.
6. В срока, определен с предварителния договор, страните по сделката лично или чрез пълномощник, потвърждаващи правото си на нотариално заверено пълномощно, сключват договор за собственост под формата на нотариален акт. До момента на подписване на този документ всички окончателни разплащания между страните по споразумението трябва да бъдат извършени.

Нотариален акт за прехвърляне на собствеността се подписва от нотариус.

Продавачът трябва да подготви всички необходими документи, необходими за нотариална сделка.
След като купувачът и продавачът подпишат акта за покупко-продажба, нотариусът го удостоверява със своя подпис и го предоставя на районния съд. Съдията прави промени в държавния регистър, промени се правят и в самия нотариален акт. Регистрацията в държавния регистър отнема от 3 до 5 дни, във връзка с тази процедура купувачът получава нотариален акт не веднага след подписването му с нотариус, а след регистрацията му в държавния регистър.