Данък върху продажбата на имот

Какъв данък трябва да плати продавачът при продажба на имот в България


Много подходящ въпрос. Какъв все пак данък трябва да плати Продавачът, при продажба на имота си в България. Няма значение какъв вид имот е продаден - апартамент, къща, земя или търговски обект.

Данъчната ставка в България при продажба на недвижими имоти е 10%, НО се плаща само директно от печалбата. Ако няма печалба, не се плаща данък.


1. Освобождават се от плащане на данък общ доход собствениците, които продават един недвижим имот годишно, но при условие, че го притежават поне три години.
2. Собствениците, които продават два обекта годишно, се освобождават от плащане на данък общ доход, но при условие, че ги притежават най-малко пет години.
3. Освобождават се от плащане на данък върху печалбата собствениците, които продадат имуществото, което са получили в собственост по завещание или по наследство.

Собствениците, които притежават недвижим имот чрез договор за дарение, продавайки имот с печалба, не се освобождават от плащане на данък, ако го притежават по-малко от три години.

Няма значение дали сте гражданин на България, Русия, Украйна, Казахстан, Полша, Румъния, Чехия или друга държава. Данъкът върху доходите от продажба на недвижими имоти се плаща поравно от всички. При продажба на недвижими имоти с данък се облагат доходите, получени през данъчната (календарната) година. От печалбата на продадения недвижим имот се приспадат 10% (върху разходите), а останалата част от печалбата се облага с данък от 10%.


Ето няколко примера:
1. Купихте апартамент за 50 000 евро, след година или две продадохте апартамента за 55 000 евро. Печалбата е 5000 евро. От печалбата се приспада сумата от 10% или 500 евро за разходи, а останалата част от печалбата в размер на 4500 евро се облага с 10%. Именно от тази сума от 4500 евро се плаща 10% данък, който е 450 евро. Тази печалба е облагаема, тъй като собствеността върху имота е била на по-малко от 3 години.
2. Купихте апартамент за 50 000 евро, след три години и един ден, продадохте апартамент за 55 000 евро, печалбата е 5 000 евро. Но вие не плащате данък общ доход, така че притежавате недвижими имоти повече от три години.
3. Купили сте апартамент за 50 000 евро, след година, две, три, сте продали апартамент за същата цена от 50 000 евро. Печалба няма. Данъкът не се плаща. В този случай няма ограничения за продължителността на собственост върху недвижими имоти. Без печалба е възможно да се продават няколко обекта годишно.

В България данъкът върху доходите се плаща по местонахождение на имота, в офиса на Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите (ТД НАП).
Данъчната декларация може да се подаде лично или онлайн на сайта на НАП: www.nap.bg
Данъчната декларация се подава до 30 април на годината, следваща годината на продажбата.